Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

144687

144687

Τεμάχιο

144909

144909

Τεμάχιο

145013

145013

Τεμάχιο

145003

145003

Τεμάχιο

143891

143891

Τεμάχιο

240461

240461

Τεμάχιο

243269

243269

Τεμάχιο

243285

243285

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

243286

243286

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

240561

240561

Τεμάχιο

240555

240555

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050873

050873

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 20

050094

050094

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

050095

050095

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

240517

240517

Τεμάχιο

013728

013728

Τεμάχιο

240453

240453

Τεμάχιο

231347

231347

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

231604

231604

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

190447

190447

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 12

190448

190448

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 12

100722

100722

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

240098

240098

Τεμάχιο

240558

240558

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

240473

240473

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

240489

240489

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

240497

240497

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

240498

240498

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

240515

240515

Τεμάχιο

100720

100720

Τεμάχιο

012604

012604

Μέτρο

240516

240516

Τεμάχιο